ENERGETIK Levice

Činnosť energetika:

I.                  Zistiť a analyzovať stav elektrických systémov a zariadení, pracovných nástrojov a pomôcok a navrhnúť obnovu v súlade s legislatívou.

II.                Zistiť skutkový stav elektrických systémov a zariadení

1.      Z pohľadu ich  súladu s platnou legislatívou SR a navrhnúť úpravy a zlepšenia

·        technickej vhodnosti,

·        bezpečnosti práce

·        preventívnej údržby

2.Vyhodnotiť účinnosť a straty na energetických systémoch a zariadeniach (transformátory, rozvodne, rozvádzače, pohony) z dôvodov:

·   cosφ,

·   stávajúcich/ neexistujúcich kompenzácií,

·   motorov pracujúcich pod nominálnou záťažou,

·   dĺžky káblov,

·   iných technických vplyvov,

III.               Navrhnúť projekt dlhodobého technického riešenia:

1.      Úspory elektriny

·   zníženie nákladov na elektrinu – vylúčenie penalizácie za účinník cosφ a prekročenie rezervovanej kapacity kW,

·    zníženie nákladov  z dôvodov strát od iných elektrických a technických príčin.

·   zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektrických systémov a zariadení.

·   vhodné elektrické systémy a zariadenia pre obnovu a vypočítať ich návratnosť,

2.      Analyzovať a vyhodnotiť dodávky a spotreby elektriny za rok a ich vnútorné využitie:

·   procesy nábehu a odstavenia motorov,

·   proces plánovania prevádzky a odstávok do údržby,

·   práca elektrických systémov a zariadení v priebehu dňa, a v priebehu týždňa (špička, noc, pracovné voľno),

3.      Vypracovať odporúčanie a návrh pre riadenie spotreby elektriny,

4.      Vypracovať stratégiu a systém nákupu  elektriny s cieľom minimalizovania nákladov na základe:

·   analýzy predošlých faktúr za elektrinu,

·   analýzy odberových diagramov elektriny,

 

IV.              Odborné prehliadky a skúšky – revízie VTZ elektrických.

V.               Prevádzka TRANSFORMAČNEJ STANICE:

 

            Obsluhovať zariadenie transformačnej stanice smie len osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou, oboznámená s miestnym prevádzkovým poriadkom a s platnými smernicami, príkazmi a postupmi Západoslovenská distribučná, a.s, Čulenova 6,   816 47  Bratislava

 

Manipulácie na VN a s transformátorom v TS sa môžu vykonávať len so súhlasom Západoslovenská distribučná, a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

 

So spínacími prvkami v mieste pripojenia na VN distribučnú sieť môžu manipulovať výhradne pracovníci ZSE-DIS, a.s. Ak plánovaná práca vyžaduje vypnutie týchto prvkov, je prevádzkovateľ zdroja povinný s týmto cieľom kontaktovať prípravu prevádzky dispečerského riadenia Západoslovenská distribučná, a.s., a to najneskôr 2 týždeň vopred.

1.    Sledovať a kontrolovať stav VTZ E.

Zistené nedostatky zapísať do prevádzkového denníka a zaistiť ich odstránenie v spolupráci s vedúcim údržby a energetikom závodu.

2.    Pri obsluhe a práci si počínať tak, aby neohrozoval zdravie svoje, spolupracovníkov a majetok /postupovať v zmysle platných STN a predpisov/.

3.    Do denníka TR zaznamenať všetky vykonané úkony spojené s obsluhou stanice.

4.    Stanicu, ochranné a pracovné pomôcky udržiavať v dobrom technickom stave.

5.    Mimoriadne stavy na zariadení VN ihneď hlásiť .Copyright © 2017